BSIst. nr 54

Informacje o naborze i druki do pobrania

Nabór w BSIst. nr 54 prowadzi powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Kwalifikacyjna w składzie: wicedyrektor szkoły, psycholog, pedagog, kierownik warsztatów szkolnych, nauczyciel przedmiotów zawodowych, nauczyciel rewalidacji.

Warunkiem przyjęcia do Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pozytywna opinia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej, pracującej w oparciu o Statut szkoły.

Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów do BSIst.S nr 54:

I. Dokumenty, które należy złożyć do 18 marca:
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania z sekretariatu szkoły lub strony internetowej),
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (kopia).

II. Dokumenty, które należy złożyć do 27 maja:
1. Opinia psychologa,
2. Opinia wychowawcy klasy,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia (kopia),
3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat posiada, kopia),
4. Dwa zdjęcia.

III. Dokumenty, które należy złożyć do 28 czerwca:
1. Karta zdrowia (oryginał),
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał),
4. Skierowanie z Biura Edukacji do BSIst.S nr 54, gdy kandydat jest z innego powiatu.

IV. Dokumenty, które należy złożyć do 29 lipca:
1. Zaświadczenia od lekarza medycyny pracy:
– o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie (oryginał) – wszyscy kandydaci,
2. Badanie na nosicielstwo oraz orzeczenie od lekarza medycyny pracy do celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał) – kandydaci do następujących zawodów: cukiernik, sprzedawca, piekarz, pracownik pomocniczy gastronomii,
3. Szczepienie na tężec dla kandydatów do zawodu: ogrodnik.

druki do pobrania:
1. Wniosek do Dyrektora o przyjęcie do BSIst.S nr 54

2. Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów do BSIst.S nr 54

3. Informacje o naborze do BSIst.S nr 54

4. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

5. Wykaz jednostek do wykonywania badań lekarskich w roku 2022


Możesz również polubić…

Skip to content