Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.zss105.edu.pl .

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.zss105.edu.pl jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej; – publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej, – niektóre zdjęcia z galerii nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, – strona nie posiada tłumacza,
– dokumenty w pdf nie są dokumentami edytowalnymi, – brak jest dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury, – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: przełącznik zmiany rozmiaru czcionki, przełączniki zmiany kontrastu
i układu graficznego, podświetlane linki. Użytkownicy korzystający wyłącznie
z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. Zdjęcia
i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga
w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Dokłada się wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie internetowej szkoły były dostosowane do wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i aktualnie trwają prace nad usuwaniem wszelkich barier z tym związanych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 23-03-2022r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Rajmund Biniszewski , r.biniszewski@zss105.edu.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 831 18 55 .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła położona jest w centrum Warszawy w dzielnicy Śródmieście na Starym Mieście.
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, znajdujące się od ulicy Długiej, prowadzą
do niego schody oraz podjazd. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu głównym zawsze dostępny jest pracownik obsługi.
Drugie wejście znajduje się na tyłach budynku od ulicy Podwale dla pracowników szkoły oraz dla osób poruszających się na wózkach.
Trzecie wejście znajduje się od strony boiska szkolnego, jest ono dostosowane do osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma wind.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem szkoły znajduje się 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking dla pracowników znajduje się z tyłu budynku z wjazdem od ulicy Podwale. Na terenie szkoły znajduje się parking dla rowerów.

Szkoła posiada toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.

Translate »
Skip to content