Rada Rodziców

Rada Rodziców składa się z jednego przedstawiciela rodziców z każdej klasy.
Rada Rodziców ma prawo występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Rada Rodziców jako niezależny organ szkoły reprezentuje interesy wszystkich rodziców na terenie szkoły i poza szkołą.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.
Działania te obejmują w szczególności:
 – dofinansowanie wycieczek
 – dofinansowanie imprez  szkolnych
 – finansowanie nagród dla uczniów.

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący Rady Rodziców: Robert Kmieciak
Zastępczyni Przewodniczącego Rady Rodziców: Anna Paplińska
Sekretarz Rady Rodziców: Anna Jaworska
kontakt: radarodzicow.zs105@eduwarszawa.pl


Szanowni Państwo,
zachęcamy do regularnych wpłat deklarowanych kwot, na poczet działalności szkolnej Rady Rodziców.
Z Państwa pomocą możemy aktywniej działać na rzecz naszych Dzieci i Szkoły.
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na podany poniżej numer konta bankowego:
72 1090 2851 0000 0001 5206 2708
Santander Bank Polska S.A. Oddział 35 w Warszawie.

Na powyższe konto dokonujemy wpłat wyłącznie na Radę Rodziców.

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i propozycje dotyczące działalności Rady Rodziców.


Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców ZSS nr 105 za zakup 12 kamerek internetowych wraz z mikrofonami na potrzeby naszej szkoły. Kamerki zostały zamontowane w wybranych salach lekcyjnych i pracowniach warsztatowych, skąd nauczyciele mogą prowadzić nauczanie zdalne dla naszych uczniów.  

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSS nr 105

Możesz również polubić…

Translate »
Skip to content