Rada Rodziców

Rada Rodziców składa się z jednego przedstawiciela rodziców z każdej klasy.
Rada Rodziców ma prawo występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Rada Rodziców jako niezależny organ szkoły reprezentuje interesy wszystkich rodziców na terenie szkoły i poza szkołą.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.
Działania te obejmują w szczególności:
 – dofinansowanie wycieczek
 – dofinansowanie imprez  szkolnych
 – finansowanie nagród dla uczniów.

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca Rady Rodziców: Agnieszka Matwis
Zastępczyni Przewodniczącej Rady Rodziców: Maria Matuszczyk
Sekretarz Rady Rodziców: Jacek Mazurek
kontakt: radarodzicow@zss105.edu.pl


Szanowni Państwo.
Zachęcamy do regularnych wpłat deklarowanych kwot na poczet działalności szkolnej Rady Rodziców.
Z Państwa pomocą możemy aktywniej działać na rzecz naszych Dzieci i Szkoły.
Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły.
Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i propozycje dotyczące działalności Rady Rodziców.

RACHUNEK BANKOWY RADY RODZICÓW -ZSS NR 105

Numer 72 1090 2851 0000 0001 5206 2708
Santander Bank Polska S.A.Oddział 35 W WARSZAWIE.


Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców ZSS nr 105 za zakup 12 kamerek internetowych wraz z mikrofonami na potrzeby naszej szkoły. Kamerki zostały zamontowane w wybranych salach lekcyjnych i pracowniach warsztatowych, skąd nauczyciele mogą prowadzić nauczanie zdalne dla naszych uczniów.  

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSS nr 105

Możesz również polubić…

Skip to content