Regulamin świetlicy szkolnej

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć wynikającego z rocznego planu pracy świetlicy.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do wglądu wychowankom i ich rodzicom.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów ZSS nr 105
 5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie – wynikają z organizacji pracy szkoły i potrzeb rodziców.
 6. Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne.

Cele i zadania świetlicy

1.Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 1. zorganizowaną opiekę wychowawczą,
 2. pomoc w nauce,
 3. warunki do nauki własnej,
 4. kulturalną rozrywkę i zabawę,
 5. właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
 6. rozwój zainteresowań oraz zdolności,
 7. stymulowanie postawy twórczej,
 8. wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 9. pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
 10. pomoc w odkrywaniu przez uczniów swoich mocnych stron,
 11. wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
 12. współpracę z ich nauczycielami i rodzicami oraz specjalistami.

2. Do zadań świetlicy należy:

 1.  organizowanie opieki,
 2. organizowanie pomocy w nauce,
 3. tworzenie warunków do nauki własnej,
 4. przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 5. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
 6. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 7. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 8. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 9. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 10. rozwijanie samodzielności i podejmowania własnej aktywności,
 11. współpraca z rodzicami i nauczycielami uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7.00 do 17.00.
 2. W świetlicy mogą przebywać uczniowie wymienieni w punkcie 4 par.3
 3. Uczniowie są przyjmowani do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.
 4. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:
  a) objęci dowozem do szkoły,
  b) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,
  c) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, wychowania do życia w rodzinie i inne.
 5. Ucznia ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty Zgłoszenia Ucznia do Świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty Zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
 6. Wszelkie zmiany w Karcie Zgłoszenia Ucznia muszą być niezwłocznie aktualizowane wyłącznie w formie pisemnej z datą i podpisem (szczególnie dane osobowe i kontaktowe nowych osób upoważnionych do odbioru uczniów ze świetlicy).
 7. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. W sytuacjach nagminnie powtarzających się spóźnień wychowawca świetlicy ma prawo powiadomić odpowiednie służby.
 8. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy Szkolnej.
 9. Wychowawcy świetlicy mają wpływ na ocenę z zachowania ucznia.
 10.  Nauczyciele kończący zajęcia lekcyjne, przekazują bezpośrednio uczniów wychowawcom świetlicy – podają stan klasy.
 11.  Nauczyciele zabierający uczniów ze świetlicy na zajęcia dodatkowe, wycieczki lub inne, są zobowiązani do przekazania listy uczestników zajęć i czasu ich trwania. Nauczyciel po zakończeniu zajęć odprowadza uczniów na świetlicę. Jeśli czas trwania zajęć dodatkowych przekracza czas pracy świetlicy nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za przekazanie uczniów osobom upoważnionym do ich odbioru.
 12.  Wychowawcy świetlicy pełnią zastępstwa wyznaczone przez dyrektora szkoły, wicedyrektora lub kierownika laboratorium.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

Wychowanek ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki,
 2. życzliwego traktowania,
 3. poszanowania godności osobistej,
 4. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 5. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
 6. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 7. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 8. korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
 2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 3. współpracy w procesie wychowania i opieki,
 4. uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
 5. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
 6. respektowania poleceń nauczyciela,
 7. nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 8. przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
 9. nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
 10. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek.

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem obowiązują statuty szkół wchodzących w skład zespołu szkół.

Podstawa prawna
Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).

Możesz również polubić…

Translate »
Skip to content